Marketplace.lk Sri Lankan Online Free Classified Ads
Marketplace.lk Sri Lankan Online Free Classified Ads

New Sri Lankan Gossip News

Ridmaya.com Sri Lankan Sinhala Music Search Engine MP3 | Audio | VideoMarketplace.lk Sri Lankan Classified Ads for FREE LKTunes.com Sri Lanka Music Sinhala MP3 Sinhala Audios Free Music
New Sri Lankan Gossip News

police guard to wataraka vijitha thero

jg/l úð; ysñhkag uyshx.kfha§ úfrdaOh

Priority is not for ports, airports or expressways – Champika

m%uqL;djh Èh hq;af;a jrdh" .=jkaf;dg" wêud¾.j,g fkdfõ - pïmsl

Purnima speaks

ta fj,dfj ug ke.sg.kak;a wu;l jqKd
ke.S tk ks<s mQ¾Ksud

Mother spares son's killer, moments before gallows

brdkfha ñkSurefjl=g fmdrlfha§ iudjla

BBS theoretician to be arrested

fndÿ n,fiakdfõ m%Odk úOdhl ks,odÍ w;awvx.=jg .ekSfï ;e;la

Wrong of Mayor to wield pistol

k.rdêm;s msia‌f;da,hla‌ f.k tau jerÈh - yïnkaf;dg HQI

Sobhitha Thero in search of common candidate

fidaNs; ysñ" fmdÿ wfmala‍Ilfhl= fidhhs

Macaw parrots escape from President’s House

ckm;s ueÿf¾ .srjq w;=reoka

Attempt to hack military websites

yuqod fjí wvú Zyela‌Z lrkak yo,d

Will reveal corruptions of 5 ministers - BBS

weu;sjreka 5lf.a ÿIK fy<slrkjd - fndÿn, fiakd